Đá cổ thạch

Liên hệ

Kích thước 5.3 x 2.6 x 6.3 m

Mô tả

Đá cổ thạch